Potrebujete pomôcť?
+421 903 573 090
(Pondelok - Piatok: 7.30–16.00)

Informačné memorandum

Zásady spracovania osobných údajov pre zákazníkov podľa GDPR

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov podľa GDPR („Zásady“) vydaných spoločnosťou SINEKO Engineering sro, Šoltésovej 26,920 01 Hlohovec IČO: 50802071 Zastúpená: Ing. Josef Filgas, konateľ a riaditeľ spoločnosti (ďalej len SPRÁVCA) je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje (ďalej tiež „údaje“) SPRÁVCA ako správca spracováva pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných SPRÁVCOM a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi. Ďalej je v Zásadách uvedené, na aké účely a ako dlho SPRÁVCA tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, ako aj informácie o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patria . Tieto Zásady sú účinné od 20. 6. 2020 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („nariadenia“ alebo „GDPR“) za účelom zaistenia informačnej povinnosti SPRÁVCA ako správca osobných údajov podľa čl. 13 GDPR. Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov SPRÁVCA, užívateľov služieb SPRÁVCA, záujemcov o služby SPRÁVCA a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných SPRÁVCOM, a to vždy v rozsahu ochrany osobných údajov podľa GDPR zodpovedajúcom ich postaveniu voči SPRÁVKE. Nižšie nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovávaných údajov. Ďalšie informácie nájdete na našich internetových stránkach www.sineko-sk.sk, v sekcii týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

1. Kto spracováva Vaše údaje?

Osobné údaje spracováva SINEKO Engineering sro, Šoltésovej 26, 920 01 Hlohovec ako správca osobných údajov podľa GDPR. Vaše údaje budeme spracovávať podľa nižšie uvedených podmienok.

2. Čo je osobný údaj?

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú. Táto sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak možno fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov, špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Nakladanie s takýmito údajmi môže byť vzhľadom na právo na súkromie obmedzované, pričom ochrana osobných údajov je upravená GDPR.

3. Aké Vaše osobné údaje spracovávame?

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti so záujmom o naše služby.

 • 3.1. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje Tieto údaje sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy.
 • 3.2. Ďalšie údaje spracované na základe Vášho súhlasu, ktoré od Vás získame tým, že používate naše služby:
  1. IP adresa
  2. Súbory cookies (v prípade online služieb)
  3. Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných SPRÁVCA získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači. Záznamy sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných SPRÁVCA a internetovú reklamu
  4. Prípadne iný online identifikátor

4. Prečo Vaše osobné údaje spracovávame?

 1. Plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností) podľa článku 6 GDPR.
 2. Marketingové účely (súhlasy zákazníkov)

5. Poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov nutných pre plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností SPRÁVCA a ochranu oprávnených záujmov SPRÁVCA je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné plnenie povinností SPRÁVCA voči zákazníkom zabezpečiť. Na spracovanie osobných údajov na tieto účely nepotrebujeme súhlas. Tu používame právny titul plynutie zo zmluvy na spracovanie osobných údajov.

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi.

5.1. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva SPRÁVCA s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase údaje, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenia a zasielaním informácií o produktoch, novinkách a akčných ponukách SPRÁVCA. Pokiaľ je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných SPRÁVCA, sú spoločne s týmito kontaktmi spracované aj údaje z cookies SPRÁVCA, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené. Odhlásenie z prijímania zasielania informácií o novinkách a akčných ponukách je možné vykonať v nastavení služby, pre ktorú sa užívateľ k odberu takýchto oznámení zaregistroval, poprípade e‑mailom: obchod@sineko-sk.sk

5.2. Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných SPRÁVCA

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania sa z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných SPRÁVCA, a to na účely zabezpečenia lepšej prevádzky internetových stránok SPRÁVCA, vykonávania analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané a na účely internetovej reklamy SPRÁVCA.

6. Čo sú cookies a aké druhy cookies používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých používateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame na zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

Súbory cookies nám napr. umožňujú používateľa rozpoznať ako súčasného používateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho e‑mailového účtu, pri autorizácii platby atď.) alebo prispôsobiť webové stránky používateľským preferenciám. Súbory cookie tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových stránkach SPRÁVCA aj mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa bez toho, aby bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics na analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či určité služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované).

Vy ako používatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť náš určitý produkt. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Pokiaľ nechcete tieto cookies ukladať je možné ich používanie zablokovať.

7. Kto všetko bude mať k Vašim osobným údajom prístup?

SPRÁVCA pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Pokiaľ títo dodávatelia spracovávajú osobné údaje odovzdané od SPRÁVCA, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracovávajú osobné údaje iba v rámci pokynov od SPRÁVCA a nesmú ich využiť inak.


Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom alebo k ich inému zneužitiu. Ochrana Vašich dát je našou prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom tak sú:

 1. Osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov;
 2. Osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
 3. Inkasné agentúry za účelom vymáhania alebo inkasa pohľadávok SPRÁVCA;
 4. Prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou.

Za určitých, presne definovaných podmienok sme potom povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii SR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším orgánom verejnej správy.

8. Ako dlho Vaše údaje spracovávame

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (tj trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 24 mesiacov, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.

Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytnutie Vami objednaných služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

9. Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez Vášho súhlasu?

Áno, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu, ale iba za účelom:

 1. Poskytnutie služby (splnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a SPRÁVCOM);
 2. Splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 3. Spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov (napr. k priamemu marketingu, zaistenie bezpečnosti našich webov).

Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a Váš súhlas na toto spracovanie nie je potrebný.

10. Na základe čoho môžeme spracovávať Vaše osobné údaje?

Ako už bolo povedané, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať jednak na základe Vami udeleného súhlasu, ale ďalej napríklad aj na základe nášho oprávneného záujmu či na splnenie medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takému splneniu nevyhnutné. V neposlednom rade je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu plnenia povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Na aké konkrétne účely vykonávame jednotlivé spracovania Vašich osobných údajov uvádzame vyššie.

11. Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100 % zaistiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení.

V tejto súvislosti Vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby, pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Za účelom lepšieho zabezpečenia Vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi Vašim prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované.

Bez Vašej pomoci a zodpovedného správania však nie sme schopní plne zaistiť bezpečnosť Vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečné heslá a prístupové údaje v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady. Majte prosím vždy na pamäti, že e-maily nemusia byť šifrované. Preto dôrazne odporúčame nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií.

12. Ako a kedy môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: obchod@sineko-sk.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, než je súhlas (tj najmä ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy, právnej povinnosti alebo z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

13. Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo ak osobné údaje neposkytnem?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne (pre niektoré služby je však pre sprístupnenie služby predanie niektorých osobných údajov vyžadované, tzn. pokiaľ nám ich neodovzdáte, nebude Vám umožnené túto službu využívať).

Spracovanie Vašich osobných údajov, často iba v anonymizovanej podobe bez toho, aby sme boli vôbec schopní Vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožňuje Vám poskytovať naše produkty a tieto neustále zlepšovať a vyvíjať nové. Pokiaľ nám Váš súhlas neudelíte, poprípade ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že Vám niektoré naše produkty už nebudeme schopní poskytovať v plnom rozsahu. Nie je však samozrejme Vašou povinnosťou naše bezplatné služby využívať.

14. Aké všetky práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä nasledujúce práva:

 1. Právo na informacie
 2. Právo na prístup k osobným údajom
 3. Právo nepresné osobné údaje opraviť či doplniť
 4. Právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch
 5. Právo na obmedzenie spracovania
 6. Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania
 7. Právo požadovať prenesenie údajov
 8. Právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch
 9. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať
 10. Právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch
 11. Ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov av GDPR po nadobudnutí jeho účinnosti

15. Čo to znamená, že máte právo vzniesť námietku?

Pokiaľ by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodné oznámenie či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov, máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Pokiaľ tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettery Vám už zasielať nebudeme.

Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä článok 21 GDPR.

16. Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov využite prosím e-mail: obchod@sineko-sk.sk.

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali Vašu totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.

Správca

SINEKO Engineering sro, Šoltésovej 26, 920 01 Hlohovec IČO: 50802071

Zastúpená: Ing. Josef Filgas, konateľ a riaditeľ spoločnosti

V Hlohovci dňa 20.6.2020

Radi Vám zavoláme

Neváhajte,pošlite nám svoje telefónne číslo a my sa Vám čo najskôr ozveme.

Alebo nám napíšte e-mail.
Rádi Vám napíšeme

Neváhajte, odošlite nám svoju e‑mailovou adresu a  my Vám čo najskôr napíšeme.