Potrebujete pomôcť?
+421 903 573 090
(Pondelok - Piatok: 7.30–16.00)

Kupujúci si zvolí dodanie pri tvorbe objednávky.

1. Dodanie na miesto určenia

Na základe požiadavky kupujúceho bude objednaný tovar dodaný na určené miesto v predom dohodnutom termíne a za predom dohodnutých podmienok. Kupujúci je povinný zaistiť prevzatie tovaru na určenom mieste v predom dohodnutom termíne osobne, alebo poverenou osobou, ktorá sa musí pri prevzatí tovaru preukázať príslušným poverením alebo dokladom totožnosti.

V prípade, že kupujúci nezaistí prevzatie tovaru podľa vyššie uvedených podmienok, bude tovar prepravený dopravcom späť do distribučného skladu. V tomto prípade vzniká predávajúcemu nárok požadovať od kupujúceho plnú cenu úhrady za túto dopravu (na miesto určenia a späť do distribučného skladu). Toto právo predávajúcemu nevznikne iba v prípade, kedy k neprevzatiu tovaru zo strany kupujúceho dôjde na základe zásahu „vyššej moci“ (živelné pohromy a pod.) alebo z dôvodu zjavných závad a poškodenia výrobku (podrobnejšie viď „Reklamačný poriadok“).

Pokiaľ kupujúci splní dodacie podmienky, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, zaisťuje predávajúci dodanie objednaného tovaru na miesto určenia po celej Slovenskej republike. Doprava zadarmo je podmienená akceptáciou termínu expedície podľa harmonogramu dodávateľa a vzdialenostou od miesta expedície. Pri vyššej vzdialenosti alebo pri požiadavke zákazníka na individuálny termín expedície bude táto doprava spoplatnená. Doprava zdarma sa nevzťahuje na samostatne zakúpené voliteľné príslušenstvo alebo na dodávku výrobku zaistenú prostredníctvom zmluvného dopravcu. V týchto prípadoch bude cena dopravy dohodnutá individuálne vopred, a to podľa podmienok zmluvného dopravcu a vzhľadom na vlastnosti prepravovaného výrobku.

2. Osobný odber

Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť osobne v predom dohodnutom termíne v príslušnom výdajnom mieste predávajúceho (viď „Kontakty“). V tomto prípade si kupujúci zaisťuje dopravu tovaru na svoje vlastné náklady a na svoju vlastnú zodpovednosť.

3. Všeobecné prepravné podmienky

Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné prepravné podmienky sa vzťahujú na prepravnú službu poskytovanú dodávateľom, ak nie sú pre danú službu vydané zvláštne podmienky. Od týchto Všeobecných prepravných podmienok je možné sa v jednotlivých prípadoch odchýliť iba na základe písomnej dohody dodávateľa a objednávateľa.
 2. Tieto Všeobecné prepravné podmienky sú záväzné pre objednávateľa od okamžiku, kedy vstúpi do právneho vzťahu s dodávateľom a to podpisom záväznej objednávky. Objednávateľ je vo výlučnom zmluvnom vzťahu iba s dodávateľom a v žiadnom prípade s akoukoľvek ďalšou osobou, ktorú objednávateľ zabezpečí pre prepravu tovaru.

Výklad základných pojmov

Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorej dodávateľ poskytuje na základe jeho objednávky prepravné služby, tzn. najmä pre neho zaisťuje prepravu tovaru na miesto určenia. Objednávateľom môže byť zároveň aj príjemca.

Dodávateľ – SINEKO Engineering SK s. r. o., IČO: 50802071, so sídlom Šoltésovej 26; 920 01 Hlohovec.

Miesto určenia – je miesto určené objednávateľom, kam je dodávateľ povinný tovar doručiť.

Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky objednávateľa tovar určený.

Písomná forma – podanie učinené na listine či obdobnom hmotnom materiály doručené osobne, poštou alebo podanie učinené elektronickou poštou (e-mail).

Práva a povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ sa zaväzuje:
  1. v prípade, že chce objednávateľ využiť služieb dodávateľa, teda objednať prepravu tovaru stanoveným spôsobom podľa obchodných podmienok dodávateľa;
  2. uviesť do záväznej objednávky dodávateľa svoje meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, miesto určenia vrátane evidenčného alebo popisného čísla, telefónne číslo na kontaktnú osobu, PSČ a kontaktnú záväznú e-mailovú adresu, na ktorú bude oznámený termín dodania tovaru;
  3. upozorniť dodávateľa pri objednávke, že príjazdová cesta na miesto určenia je v rozpore, a to aj minimálne v jednom bode, s „Dojazdovými podmienkami“ dodávateľa;
  4. poskytnúť dodávateľovi správne údaje o príjazdovej ceste a dostupnosti miesta podľa „Dojazdových podmienok“; v prípade porušenia tejto povinnosti objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikne na prepravovanom tovare, ako aj za škodu, ktorá vznikne dodávateľovi porušením tejto povinnosti.
 2. Objednávateľ je povinný na mieste určenia zaistiť dostatočný počet osôb alebo manipulačnú techniku na zloženie tovaru z vozidla.
 3. Objednávateľ je povinný (pokiaľ nie je dohodnuté v záväznej objednávke inak) mať pri prevzatí tovaru na mieste určenia pripravený doplatok kúpnej ceny v hotovosti a to v presnej výške, na doplatok do kúpnej ceny uvedený v záväznej objednávke.

Práva a povinnosti dodávateľa

 1. Dodávateľ sa zaväzuje:
  1. v prípade, že potvrdí objednávku objednávateľa, zaistiť prepravu tovaru na miesto určenia, ak nebude dohodnuté inak;
  2. v prípade, že dodávateľ nemôže tovar doručiť, je dodávateľ povinný neodkladne informovať objednávateľa a dohodnúť ďalší postup;
  3. odovzdať tovar oproti písomnému potvrdeniu objednávateľovi alebo príjemcovi podľa záväznej objednávky na mieste určenia, vrátane ostatnej expedičnej dokumentácie;
  4. zaistiť prepravu tovaru riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou;
  5. podať objednávateľovi e-mailovú alebo telefonickú informáciu o tom, kedy bude tovar doručený objednávateľovi a to minimálne 3 pracovné dni vopred;
  6. chrániť všestranné záujmy objednávateľa, pokiaľ ide o ochranu prepravy tovaru proti poškodeniu, ktoré by mohlo vzniknúť pri preprave..
 2. Dodávateľ môže svoj záväzok plniť sám alebo za použitia služby inej osoby (inej špedičnej firmy).

Zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľom vzniká okamžikom, kedy objednávateľ potvrdí objednávku dodávateľa.
 2. Objednaním dopravy tovaru podľa cenníka služieb dodávateľa vyjadruje objednávateľ súhlas s týmito „Všeobecnými prepravnými podmienkami“.
 3. Na základe zmluvného vzťahu založeného podľa bodu č. 1 vzniká povinnosť dodávateľa zaistiť prepravu tovaru a povinnosť objednávateľa za tovar zaplatiť, pokiaľ nie je v záväznej objednávke stanovené inak.

Doručenie tovaru

 1. Povinnosť dodávateľa tovar doručiť je splnená doručením tovaru objednávateľovi na určené miesto.
 2. Ak nebol objednávateľom označený príjemca osobne zastihnutý, môže byť oproti písomnému potvrdeniu vydaný tovar aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na mieste určenia v miestnostiach objednávateľa, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možné preukázateľne predpokladať, že sú oprávnené tovar prijať. To neplatí, pokiaľ objednávateľ v objednávke písomne uvedie, že tovar musí byť dodaný výlučne príjemcovi; v takomto prípade je nutné tovar vydať iba príjemcovi a nikomu inému. Dodávateľ nie je v žiadnom prípade povinný kontrolovať totožnosť príjemcu.
 3. Ak predpokladá objednávateľ, že príjemca nemusí byť v dobe doručenia tovaru prítomný, môže dať v objednávke taktiež súhlas k odovzdaniu tovaru osobe mimo miesto určenia príjemcu (napr. susedná firma, pozemok suseda, atď.). Tento súhlas musí objednávateľ vždy zaslať dodávateľovi písomnou formou.
 4. V prípade, že objednávateľ v objednávke uvedie, že prepravovaný tovar zaplatí príjemca v hotovosti na mieste určenia, je dodávateľ oprávnený odovzdať tovar príjemcovi iba vtedy, ak príjemca cenu za tovar zaplatí.
 5. V prípade, že objednávateľ odmietne tovar v mieste určenia prevziať alebo je tovar z iných dôvodov nedoručiteľný, a to najmä z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti príjemcu a ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito „Všeobecnými prepravnými podmienkami“ tovar v mieste určenie doručiť (ďalej len „nedoručiteľný tovar“); musí o tom dodávateľ neodkladne informovať objednávateľa a vyčkať ďalšie inštrukcie. Ak nebudú v primeranej dobe, najneskôr však do 15 minút, podané žiadne inštrukcie, alebo nebude možné tieto inštrukcie splniť, prípadne nebude možné kontaktovať objednávateľa; je dodávateľ povinný doručiť tovar späť do depa dodávateľa. V prípade, že objednávateľ dá o nedoručiteľnej zásielke dodávateľovi ďalšie inštrukcie, je objednávateľ povinný dodávateľovi zaplatiť aj cenu za plnenie týchto ďalších inštrukcii. V prípade, že tovar nie je možné objednávateľovi dodať, prináleží dodávateľovi cena za spiatočnú prepravu tovaru do depa dodávateľa podľa cenníka dodávateľa.
 6. Ak nemôže byť nedoručiteľný tovar objednávateľovi vydaný, je dodávateľ oprávnený vziať tovar do depa dodávateľa. V prípade, že hrozí bezprostredná škoda na tovare alebo hrozí, vzhľadom k nemožnosti ďalšieho uchovávania tovaru škoda dodávateľovi, a nie je zároveň v obidvoch prípadoch možné si vyžiadať pokyny objednávateľa, nedáva objednávateľ žiadne pokyny alebo ak sú jeho pokyny zjavne neuskutočniteľné, či uskutočniteľné len s nákladmi zjavne neprimeranými povahe a hodnote tovaru, poprípade nevyzdvihne si objednávateľ tovar od dodávateľa alebo neumožní jeho doručenie do 21 dní odo dňa, kedy mal byť tovar doručený; je dodávateľ oprávnený tovar vhodným spôsobom predať. Náklady vzniknuté úschovou a spätným odvozom tovaru nesie objednávateľ.

Lehota na doručenie tovaru

 1. Lehota doručenia tovaru závisí na dohode medzi objednávateľom a dodávateľom.
 2. Prepravná lehota končí okamžikom prevzatia tovaru objednávateľom, eventuálne po neúspešnom pokuse o doručenie tovaru.
 3. Pri objednaní tovaru bude dodávateľ informovať objednávateľa o predpokladanom čase, v ktorom bude zásielka doručená a to v rozmedzí 3 hodín. Dodávateľ poskytuje svoje služby v pracovných dňoch, od pondelka do piatku, od 07:00 hod do 20:00 hod, mimo štátom uznaných sviatkov, pokiaľ sa objednávateľ s dodávateľom nedohodnú inak.

 Dojazdové podmienky

Objednávateľ prehlasuje, že vozidlom dodávateľa o rozmeroch: š = 2,9 m x v = 3,8 m x d = 15,5 m, je možné dopraviť tovar na miesto určenia po spevnenej vozovke. Dodávateľ si vyhradzuje právo nedoručiť tovar v prípade nutnosti dojazdu na miesto určenia po nespevnenej vozovke, vozovke s vyjazdenými koľajami, šikmým náklonom vozovky, s bahnitým terénom, po vozovke so stúpaním alebo klesaním vyšším ako 8% a po vozovke so súvislou snehovou vrstvou. Objednávateľ prehlasuje, že miesto určenia je prejazdné podľa rozmerov vozidla dodávateľa, alebo je možné na mieste určenia otáčanie a to o polomere minimálne 9 metrov. Pokiaľ miesto určenia objednávateľa nespĺňa tieto požiadavky, bude tovar vyložený na najbližšom možnom mieste alebo bude odvezený späť do depa dodávateľa; a doručený v inom termíne alebo na iné miesto za úhradu.

Ceník dodávok

OkresCena bez DPHCena s DPH
Bratislava IZadarmoZadarmo
Bratislava IIZadarmoZadarmo
Bratislava IIIZadarmoZadarmo
Bratislava IVZadarmoZadarmo
Bratislava VZadarmoZadarmo
MalackyZadarmoZadarmo
PezinokZadarmoZadarmo
SenecZadarmoZadarmo
Dunajská StredaZadarmoZadarmo
GalantaZadarmoZadarmo
HlohovecZadarmoZadarmo
PiešťanyZadarmoZadarmo
SenicaZadarmoZadarmo
SkalicaZadarmoZadarmo
TrnavaZadarmoZadarmo
Bánovce nad BebravouZadarmoZadarmo
IlavaZadarmoZadarmo
MyjavaZadarmoZadarmo
Nové Mesto nad VáhomZadarmoZadarmo
PartizánskeZadarmoZadarmo
Považská BystricaZadarmoZadarmo
PrievidzaZadarmoZadarmo
PúchovZadarmoZadarmo
TrenčínZadarmoZadarmo
KomárnoZadarmoZadarmo
LeviceZadarmoZadarmo
NitraZadarmoZadarmo
Nové ZámkyZadarmoZadarmo
ŠaľaZadarmoZadarmo
TopoľčanyZadarmoZadarmo
Zlaté MoravceZadarmoZadarmo
BytčaZadarmoZadarmo
Banská ŠtiavnicaZadarmoZadarmo
KrupinaZadarmoZadarmo
ŽarnovicaZadarmoZadarmo
Žiar nad HronomZadarmoZadarmo
Čadca75,00 €90,00 €
Kysucké Nové Mesto75,00 €90,00 €
Martin75,00 €90,00 €
Turčianske Teplice75,00 €90,00 €
Žilina75,00 €90,00 €
Banská Bystrica75,00 €90,00 €
Detva75,00 €90,00 €
Lučenec75,00 €90,00 €
Veľký Krtíš75,00 €90,00 €
Zvolen75,00 €90,00 €
Dolný Kubín150,00 €180,00 €
Liptovský Mikuláš150,00 €180,00 €
Námestovo150,00 €180,00 €
Ružomberok150,00 €180,00 €
Tvrdošín150,00 €180,00 €
Brezno150,00 €180,00 €
Poltár150,00 €180,00 €
Revúca150,00 €180,00 €
Rimavská Sobota150,00 €180,00 €
Kežmarok400,00 €480,00 €
Levoča400,00 €480,00 €
Poprad400,00 €480,00 €
Gelnica400,00 €480,00 €
Rožňava400,00 €480,00 €
Spišská Nová Ves400,00 €480,00 €
Bardejov500,00 €600,00 €
Prešov500,00 €600,00 €
Sabinov500,00 €600,00 €
Stará Ľubovňa500,00 €600,00 €
Košice I500,00 €600,00 €
Košice II500,00 €600,00 €
Košice III500,00 €600,00 €
Košice IV500,00 €600,00 €
Košice-okolie500,00 €600,00 €
Humenné600,00 €720,00 €
Medzilaborce600,00 €720,00 €
Snina600,00 €720,00 €
Stropkov600,00 €720,00 €
Svidník600,00 €720,00 €
Vranov nad Topľou600,00 €720,00 €
Michalovce600,00 €720,00 €
Sobrance600,00 €720,00 €
Trebišov600,00 €720,00 €
Radi Vám zavoláme

Neváhajte,pošlite nám svoje telefónne číslo a my sa Vám čo najskôr ozveme.

Alebo nám napíšte e-mail.
Rádi Vám napíšeme

Neváhajte, odošlite nám svoju e‑mailovou adresu a  my Vám čo najskôr napíšeme.